Дәүләт экология экспертизасы объектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар уздыру турында белдерүләр урнаштыруны оештыру

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының рәсми сайтында, әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүнең башлангыч материалларын да кертеп, әйләнә-тирәлеккә һәм (яки) дәүләт экологик экспертиза объектының әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләүне үткәрүгә техник бирем проекты буенча иҗтимагый фикер алышулары үткәрү турында белдерүләр урнаштыру буенча күрсәтмә

1.Әлеге Күрсәтмә Россия Федерациясе Табигать ресурслары һәм экология министрлыгының 2020 елның 1 декабрендәге 999 санлы боерыгы белән расланган Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләү материалларына карата таләпләр (алга таба – Таләпләр) нигезендә эшләнгән һәм әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне үткәрүгә техник бирем проекты һәм (яки) дәүләт экологик экспертиза объектының, әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләүнең башлангыч материалларын да кертеп, иҗтимагый фикер алышулар үткәрү турында белдерүләрне Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының рәсми сайтында (алга таба – сайт) урнаштыру тәртибен билгели.   

2. Әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне үткәрүгә техник бирем проекты буенча иҗтимагый фикер алышуларын үткәрү турында белдерү заказчы тарафыннан мондый техник биремне әзерләү турында карар кабул ителгән очракта әзерләнә.

3. Әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны һәм (яки) дәүләт экология экспертизасы объектын бәяләү уздыруга техник бирем проекты буенча иҗтимагый фикер алышу уздыру турында белдерүләр (алга таба – Белдерү) әзерләү, әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү буенча башлангыч материалларны да кертеп, заказчы (планлаштырыла (ниятләнә) торган хуҗалык яки башка төрле эшчәнлек буенча документлар әзерләү өчен җавап бирә торган, шул исәптән, «Экологик экспертиза турында» 1995 елның 23 ноябрендәге 174-ФЗ санлы федераль законда билгеләнгән очракларда, планлаштырыла (ниятләнә) торган хуҗалык һәм башка төрле эшчәнлек буенча документларны экологик экспертизага тапшыра торган юридик яки физик зат (алга таба – заказчы)) яисә планлаштырылган (ниятләнгән) хуҗалык һәм башка төрле эшчәнлекнең әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын бәяләү буенча эшләр башкаручы (заказчы яки физик зат яисә заказчы  планлаштырыла (ниятләнә) торган хуҗалык һәм башка төрле эшчәнлек буенча эшләр уздыру хокукын биргән юридик зат (алга таба – башкаручы)) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

4. Белдерүдә түбәндәге белешмәләр булырга тиеш (Таләпләрнең 4.6 пункты нигезендә):

а) заказчы һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны бәяләү эшләрен башкаручы (атамасы – юридик затлар өчен; фамилиясе, исеме һәм атасының исеме (булган очракта) – шәхси эшкуарлар өчен; төп дәүләт теркәү номеры (ОГРН) яисә шәхси эшкуарның төп дәүләт теркәү номеры (ОГРНИП); юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар өчен салым түләүченең (ИНН) хосусый номеры; юридик һәм (яисә) хакыйкый – юридик затлар өчен; яшәү урыны адресы – шәхси эшкуарлар өчен; элемтә өчен мәгълүмат (телефон, электрон почта адресы (булган очракта), факс (булган очракта);

б) иҗтимагый фикер алышуларны оештыру өчен җаваплы җирле үзидарә органының атамасы, юридик һәм (яки) хакыйкый адресы, элемтә өчен мәгълүмат (телефон һәм электрон почта адресы (булган очракта), факс (булган очракта);

в) планлаштырылган (күздә тотылган) хуҗалык һәм башка эшчәнлек атамасы;

г) планлаштырыла торган хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең максаты;

д) планлаштырыла торган (планлаштырылган) хуҗалык һәм башка эшчәнлекне тормышка ашыруның башлангыч урыны;

е) әйләнә-тирәлеккә йогынтыны бәяләүне үткәрүнең планлаштырылган чорлары;

ж) иҗтимагый фикер алышу объектының урыны һәм ихтималлык чоры;

з) иҗтимагый фикер алышуларны уздыруның күздә тотыла торган рәвеше һәм вакыты, шул исәптән искәрмәләр һәм тәкъдимнәр бирү рәвеше (иҗтимагый тыңлау рәвешендә иҗтимагый тыңлаулар үткәрү көне, вакыты, урыны күрсәтелә; иҗтимагый фикер алышу уздырылган очракта, сораштыру рәвешендә сораштыру үткәрү вакыты, шулай ук сораштыру кәгазьләрен урнаштыру һәм җыю урыны күрсәтелә (әгәр ул иҗтимагый фикер алышу объектының урнашу урыныннан аерылса), шул исәптән электрон рәвештә дә);

и) заказ бирүче (башкаручы) һәм җирле үзидарә органы ягыннан җаваплы затлар тарафыннан телефон һәм электрон почта адресы (булган очракта);

к) заказ бирүче (башкаручы) теләге буенча башка мәгълүмат.

Белдерүнең калыбы/үрнәге Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылган (Министрлык эшчәнлеге> Планлаштырулучы эшчәнлекне бәяләү, экология өлкәсендә нормалаштыру, экологик мониторинг> Планлаштырулучы эшчәнлекне бәяләү).

5. Заказчы (башкаручы) тарафыннан әзерләнгән Белдерү Otdel.opd@tatar.ruэлектрон почтасы аша  Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының Экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм экологик мониторинг идарәсенең планлаштырыла торган эшчәнлеген бәяләү бүлегенә *.docx (Microsoft Word) форматында җибәрелә.

6. Планлаштырыла торган эшчәнлекне бәяләү бүлеге хезмәткәре (алга таба – хезмәткәр) белдерүне алганнан соң аның эчтәлеген Таләпләргә туры килү-килмәүгә карата тикшерә.

7. Белдерүнең эчтәлеге Таләпләргә туры килмәве ачыкланган очракта, хезмәткәр аны, кисәтүләрне күрсәтеп, адресантның электрон почтасына яисә Белдерүдә күрсәтелгән заказчы (башкаручының) электрон почта адресына, эшләп бетерү өчен, җибәрә.

8. Заказ бирүче (башкаручы) Белдерүне эчтәлеген эшләп бетерә һәм аны 5 пунктта күрсәтелгән ысул белән кабат җибәрә. 

9. Белдерүнең эчтәлеге Таләпләргә туры килгән очракта яки заказчы (башкаручы) тарафыннан 7 п. күрсәтелгән кисәтүләрне юкка чыгарган очракта, хезмәткәр аны сайтта «Техник бирем проектлары һәм (яки) беренчел материаллар буенча иҗтимагый фикер алышуларны үткәрү турында белдерүләр» бүлегендә урнаштыра (Министрлык эшчәнлеге> Планлаштырулучы эшчәнлекне бәяләү, экология өлкәсендә нормалаштыру, экологик мониторинг> Планлаштырулучы эшчәнлекне бәяләү).

10. Мәгълүматны сайтка урнаштыру Белдерү җибәрелгән көннән соң килүче бер эш көненнән дә соңга калмыйча башкарыла.

11. Сайтта Белдерүне урнаштырганнан соң, планлаштырыла торган эшчәнлекне бәяләү бүлеге хезмәткәре адресантның электрон почтасына яки Белдерүдә күрсәтелгән заказчының (башкаручының) электрон почтасына Белдерүне сайтта урнаштыру турында мәгълүмат җибәрә.

12. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы Белдерүдә булган мәгълүматның дөреслеге һәм тулылыгы өчен җавап бирми.

 


Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International