Министрлык күрсәтә торган дәүләт хезмәтләре

ХӨРМӘТЛЕ ГРАЖДАННАР!
“Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турындагы” 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законының 7 статьясының 1 өлешенең 2 пункты күрсәтмәләренә ярашлы рәвештә, дәүләт хезмәтләрен яисә муниципаль хезмәтләрне күрсәтүче органнар дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары яки дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына буйсынучы, муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы оешмалар гариза бирүчедән түбәндә күрсәтелгән документлардан башка документлар һәм белешмәләр таләп итәргә хаклы түгел:
1) РФ гражданының, шул исәптән хәрби хезмәттәгеләрнең шәхесен таныклаучы документлар, шулай ук чит ил гражданинының, гражданлыгы булмаган затның шәхесен таныклаучы документлар, шул исәптән вакытлыча торуга рөхсәте һәм качак таныклыгы;
2) хәрби теркәлү документлары;
3) гражданлык торышы актларын дәүләт теркәвенш алу белешмәләре;
4) яшәү урынында яисә вакытлыча тору урынында теркәлүне раслаучы документлар;
5) бу затка аерым төр транспорт чарасы белән идарә итүгә махсус хокук бирелгәнне раслаучы документлар;
6) аерым төр транспорт чарасының дәүләти техник карау (таныклау) үткәнен раслаучы документлар;
7) транспорт чарасына һәм аның состав өлешләренә документлар, шул исәптән теркәү документлары;
8) гражданның эшчәнлеге, эш стажы һәм эш хакы турында документлар, шулай ук җитештерүдә бәхетсезлек очрагын яки һөнәри авыруны тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән документлар;
9) белем һәм (яки) һөнәри квалификация, гыйльми дәрәҗәләр һәм исемнәр турындагы документлар, белем алуга бәйле, белем бирүче оешмалар бирә торган документлар;
10) дәүләти, муниципаль яисә хосусый сәламәтлек саклау системасына керүче оешмалар бирә торган белешмәләр, бәяләмәләр һәм башка документлар;
11) РФда архив эше турындагы законнарга ярашлы рәвештә дәүләти яисә муниципаль архивларга даими саклауга тапшырылган РФ Архив фонды документлары һәм башка архив документлары;
12) гомуми юрисдикция судларының һәм арбитраж судларның карарлары, хөкемнәре һәм билгеләмәләре;
13) юридик затның гамәлгә кую документлары;
14) асрауга һәм тәрбиягә алу турындагы РФ законнарына ярашлы рәвештә асрауга һәм тәрбиягә алу органнары бирә торган карарлар, бәяләмәләр һәм рөхсәтләр;
15) хокуклары Күчемсез милеккә һәм аны сату-алуга хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез милек объектларына хокукларны билгеләүче документлар;
16) медик-социаль экспертиза федераль дәүләт оешмалары бирә торган документлар;
17) гражданинның социаль ярдәм алуга хокукын раслаучы таныклык һәм документлар;
18) дәүләт һәм тармак бүләкләре, дәүләт премияләре һәм күренек билгеләре турында документлар;
19) юридик затлар яисә шәхси эшкуарлар биргән федераль статистик күзәтчелек формаларында була торган беренчел статистик белешмәләр.
.

Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International