2016 елда Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының Аучылык һәм ау ресурсларын саклау өлкәсендә дәүләт хезмәтен күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертелде

2016 елның 12 гыйнварындагы 1 санлы  Россия Федерациясе Табигать ресурслары һәм экология министрлыгы боерыгы белән  Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының, федераль билгеләнештәге аеруча саклана торган табигать территорияләрендә булган ау ресурсларыннан, шулай ук Россия Федерациясе Кызыл китабына кертелгән имезүчеләр һәм кошлардан тыш, ау ресурсларын тотуга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына (2012 елның 29 июнендәге 204 санлы Россия Федерациясе Табигать ресурслары һәм экология министрлыгы боерыгы белән расланган) үзгәрешләр кертелде.

  Кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, Административ регламент әлеге хезмәтне күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итә алган затлар (мөрәҗәгать итүчеләрнең вәкаләтле вәкилләре) даирәсен, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында (башка дәүләт органнары һәм оешмалары) әлеге хезмәтне күрсәтүдә катнашучы затлар даирәсен киңәйтте; ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында, документларга запрос зарурлыгы булган очракта, дәүләт хезмәтен күрсәтү срогын (җиде эш көне) билгеләде.

   Дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле мөрәҗәгать итүче бирергә тиешле документларның тулы исемлеге, аларны алу һәм тапшыру ысуллары үзгәртелде, шул исәптән электрон рәвештә. Ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында вәкаләтле органнар тарафыннан аучылык ресурсларын табуга рөхсәт бирү турында карар кабул итү өчен кирәкле документлар исемлеге кыскартылды. Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге төзәтелде һәм киңәйтелде. Аучылык ресурсларын табуга рөхсәт биргәндә һәм рәсмиләштергәндә вәкиллекле вазыйфаи затларның вәкаләтләре билгеләнде.

Боерык 2016 елның 16 февралендә хокукый мәгълүматның рәсми интернет-порталында http://www.pravo.gov.ru һәм "Российская газета"да 2016 елның 1 мартындагы 3нче санында бастырылды.

Соңгы яңарту: 26 ноябрь 2018, 11:10

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования