Дәүләт хезмәтләре күрсәтелгәндә үзара ведомствоара электрон хезмәттәшлек

Дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә ведомствоара электрон хезмәттәшлек
Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы күрсәтә торган хезмәтләр:
1. калдыклар барлыкка килү, аларны куллану, зарарсызлау һәм урнаштыру турында хисапларны кабул итү турында бәяләмә бирү (статистик хисаплардан тыш);
2. калдыклар ташлауның рөхсәт ителгән чик нормативларына ирешү өчен әйләнә-тирәлеккә калдыклар, пычраткыч матдәләр ташлауны киметү чаралары планын килештерү;
3. стационар чыганаклардан атмосфера һавасына зарарлы (пычраткыч) матдәләр чыгаруга рөхсәтләр бирү;
4. начар һава шартлары дәверендә атмосферага зарарлы (пычраткыч) матдәләр чыгаруны киметү чаралары планнарын килештерү;
5. авыл хуҗалыгы өчен билгеләнгән җир кишәрлеген бүтән категориягә күчерүне килештерү;
6. федераль милектә булган һәм Россия Федерациясе субъектлары территориясендә урнашкан су объектларын яисә аларның өлешләрен су объектларын кулланышка тапшыру турындагы карар нигезендә кулланышка бирү;
7. федераль милектә булган һәм Россия Федерациясе субъектлары территориясендә урнашкан су объектларын яисә аларның өлешләрен судан файдалану килешүе нигезендә кулланышка бирү;
8. суы эчү һәм хуҗалыкта-көнкүрештә куллану өчен алына торган Татарстан Республикасы территориясендәге су объектларының санитар саклау зоналары проектларын раслау;
9. Татарстан Республикасы территориясендә гидротехник корылма авариясе нәтиҗәсендә физик затларның тормышына, саулыгына, физик һәм юридик затларның мөлкәтенә салынырга ихтимал булган зыянны исәпләүне килештерү;
10. Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләрен файдалануга лицензияләрне формалаштыру, дәүләти теркәү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук яңадан формалаштыру һәм Татарстан Республикасындагы җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлегеннән файдалану хокукын гамәлдән чыгару, туктатып тору һәм чикләү турында карарлар кабул итү.
2012 елның 1 июленнән Татарстан Республикасында ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы эшли, ул республика халкының Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгында бирелә торган дәүләт хезмәтләрен гадиләштерде.
Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгында 6 дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә гамәлгә ашырыла торган тармакара бәйләнешләр:
1. авыл хуҗалыгы өчен билгеләнгән җир кишәрлеген бүтән категориягә күчерүне килештерү;
2. калдыклар барлыкка килү, аларны куллану, зарарсызлау һәм урнаштыру турында хисапларны кабул итү турында нәтиҗә бирү (статистик хисаплардан тыш);
3. стационар чыганаклардан атмосфера һавасына зарарлы (пычраткыч) матдәләр чыгаруга рөхсәт бирү;
4. федераль милектә булган һәм Россия Федерациясе субъектлары территориясендә урнашкан су объектларын яисә аларның өлешләрен су объектларын кулланышка тапшыру турындагы карар нигезендә кулланышка бирү;
5. федераль милектә булган һәм Россия Федерациясе субъектлары территориясендә урнашкан су объектларын яисә аларның өлешләрен судан файдалану килешүе нигезендә кулланышка бирү;
6. Татарстан Республикасында җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләрен файдалануга лицензияләрне формалаштыру, дәүләти теркәү һәм бирү, аларга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, шулай ук яңадан формалаштыру һәм Татарстан Республикасындагы җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлегеннән файдалану хокукын гамәлдән чыгару, туктатып тору һәм чикләү турында карарлар кабул итү.
Министрлык тарафыннан тармакара бәйләнешләрнең 8 технологик картасы эшләнде, аларда дәүләти хезмәт күрсәтүләрнең тәртибе, дәүләти хезмәт күрсәтүләр өчен кирәкле документлар җыелмасы турында белешмәләр, белешмә бирүчеләр һәм кулланучылар турында белешмәләр, тармакара информацион бәйләнешләр процессында белешмә бирүчеләр белән килештерелергә тиешле дәүләти хезмәт күрсәтүләр кысаларында тармакара информацион бәйләнешләрнең формалары һәм эчтәлеге бар.
Әлеге технологик карталар ТР ЦЭСИбелән килештерелгән һәм Татарстан Экология министрлыгы сайтына урнаштырылган.
Дәүләт хезмәте күрсәтүләрдән тыш, Министрлык РСМЭВ системасында су объектын кулланышка бирү карары (һәм аның күчермәсе) булу турында белешмәләр бирүче дә булачак.

Соңгы яңарту: 12 апрель 2019, 21:41

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования