2015-2016 елларда СЮ КО конкурсы

Экологик куркынычсызлык өлкәсендәге СЮ КО субсидияләр алу хокукына конкурс

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык тәэмин итү өлкәсендә эшләүче социаль юнәлешле коммерциясез оешмалар өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр алу хокукына конкурс игълан итә.

Конкурс Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 27 февралендәге 122 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә эшләүче социаль юнәлешле коммерциясез оешмалар өчен конкурслы рәвештә Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе нигезендә үткәрелә.

Конкурста законда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм Татарстан Республикасы территориясендә үзенең гамәлгә кую документлары нигезендә "Коммерциясез оешмалар турында” федераль законның 31.1 статьясында каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыручы, үз эшчәнлекләрен конкурс игълан ителгән көнгә кадәр кимендә бер ел гамәлгә ашыручы коммерциясез оешмалар катнаша ала.

Конкурста катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлау/тәмамлану вакыты - 2015 елның 12 октябреннән 10 ноябренә кадәр.

Документларны кабул итү тәртибе

Конкурста катнашу өчен түбәндәге документларны тапшырырга кирәк:

- 1 нче кушымта нигезендә форма буенча гариза;

- 2 нче кушымта нигезендә форма буенча проект тасвирламасы;

- гаризалар кабул итү вакыты башланганчы 3 айдан да иртәрәк бирелгән гариза бирүче турында белешмәләр белән юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә;

- СЮ КО раслаган оешма уставының күчермәсе;

- мөрәҗәгать итүче тарафыннан Россия Федерациясе Юстиция министрлыгына (аның территориаль органына) тапшырылган хисапның алдагы финанс елында күчермәсе.

- СЮ КО үз инициативасы буенча вәкаләтле органга конкурста катнашу өчен гаризалар кабул итү вакыты башланганчы 3 (өч) айдан да иртәрәк бирелгән юридик затларның бердәм дәүләт Реестрыннан күчермәне тапшырырга хокуклы.

Конкурста катнашу буенча документлар барлык пунктлары буенча тутырылган булырга тиеш һәм дәгъва белдерүче зат яки аның ышанычлы заты аша кәгазьдә һәм электрон саклагычларда тапшырыла яки "СЮКО конкурсына" тамгасы белән, электрон версиясен теркәп, түбәндәге адреска почта аша җибәрелә: 420049, Казан ш., Павлюхин ур, 75, 108 каб. (почта аша җибәрелгән документларда җибәрелгән датасы белән мөһер булырга тиеш).

Бер социаль юнәлешле коммерциясез оешма конкурста катнашу өчен бер генә проект тәкъдим ителә торган гариза бирә ала.

Гариза һәм барлык документлар тегәлгән, номерлап чыгарылган һәм СЮ КО вәкаләтле затының мөһере һәм имзасы белән расланган булырга тиеш. Барлык документлар да төгәл басылып чыгарылган булырга тиеш. СЮ КО мөһере һәм имзасы белән расланган төзәтмәләрдән кала чистартулар һәм төзәтмәләр кертү рөхсәт ителми.

Элемтә өчен: Вәлиуллин Дамир Фәргәт улы, Гыйльмиҗанова Елена Геннадьевна


Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования